Algemene Voorwaarden

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie door Fitness De Dobbe van het door haar gehanteerde inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap geldt voor een minimale periode van 3 maanden.

3. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.

4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

5. Het lidmaatschap geeft recht op het gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.

6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fitness De Dobbe het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

7. De contributie bij een maandabonnement is maandelijks per incasso en wordt achteraf verrekend. Kwartaal-, halfjaar- en jaarabonnementen worden in de eerste maand van het lidmaatschap gefactureerd. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.

8. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief. In geval van verlenging van het abonnement zou de contributie wel verhoogd kunnen worden. Indien dit van toepassing is, kan het lid het abonnement per direct stop zetten, zonder een opzegtermijn van 30 dagen.

9. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,­​

10. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fitness De Dobbe opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fitness De Dobbe mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

11. Evenmin valt Fitness De Dobbe aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

12. Fitness De Dobbe hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fysiotherapeut/fitnessinstructeur.

13. Fitness De Dobbe kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

14. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn/haar persoonsgegevens in de administratie van Fitness De Dobbe zullen worden opgenomen. Fitness De Dobbe verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.